תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון לקוחות
.1 מועדון הלקוחות החדש של רשת "דפנה לוינסון HDL " מנוהל על ידי רשת דפנה לוינסון HDL )להלן: "הנהלת המועדון"( והוא מחליף את מועדון הלקוחות הקודם )להלן: "המועדון הישן "( של
הרשת. אלפסי 1 תל אביב, מיקוד - 66077 .
2 . תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות החדש של רשת דפנה לוינסון
HDL DAPHNA LEVINSON HDL VIP- ) להלן : "המועדון" ( והינו מהווה חלק בלתי נפרד
מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון והוא נועד להסדיר את הכללים על פיהם
מתנהל המועדון. לקוח המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה על כל תנאיו,
הטבותיו, וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון
זה.
.3 לפני השקתו הרשמית של המועדון בתקופה כפי שתיקבע על ידי הנהלת המועדון ועד לתאריך השקתו
הרשמי, תינתן אפשרות לחברי המועדון הישן להצטרף למועדון ללא תשלום דמי חבר ובתנאי שיבצע
חבר המועדון הישן רכישה בסכום העולה על 800 ₪ ושהתשלום בגין הרכישה יבוצע באמצעי תשלום
המקובל במועדון ) מזומן, שיק, אשראי (.
הצטרפות כחבר במועדון
.4 החברות מיועדת ליחידים בלבד )להבדיל מעסקים, תאגידים וכדומה( ולפיה כל אדם אשר מלאו לו 18
שנים זכאי להצטרף למועדון. הצטרפותו של מי שגילו מתחת ל- 18 שנים מותנית באישור בכתב מאחד
מהוריו או מאפוטרופוסו. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר רישומו של לקוח
כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד וללא חובת הנמקת הסירוב.
.5 כל אדם המחזיק כרטיס מועדון, הינו חבר מועדון, החל מיום קבלת הכרטיס ו/או תשלום דמי החבר
במועדון, כל עוד מילא חבר המועדון את טופס ההצטרפות למועדון במלואו, וכרטיס המועדון
שברשותו הינו בר תוקף )להלן: " החבר "(.
.6 תשלום דמי חבר יתקבל במזומן או בכרטיס אשראי או בשיק בלבד.
.7 האחריות למילוי טופס ההצטרפות ועדכון הפרטים הנכונים הינה של החבר ולא תישמע כל טענה
כלפי הנהלת המועדון בגין אי קבלת הטבות המועדון.
.8 תוקף החברות במועדון הינו שנה מיום קבלת הכרטיס ו/או תשלום דמי החבר במועדון )להלן: "
תקופת החברות "(.
.9 דמי החברות יהיו ניתנים לשינוי על ידי הנהלת המועדון בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד
שהחלטה כזו תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החברות הבאה של אותו חבר.
.10 בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור הלקוח בטופס ההצטרפות, ישמשו את
הנהלת המועדון לצורך פנייה ללקוח בעת הצורך וכן לצורך תפעול שוטף של מועדון הלקוחות.
.11 יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 , חתימת החבר על טופס ההצטרפות מהווה
הסכמה מטעמו לקבלת חומר פרסומי מהנהלת המועדון ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים.
.12 כמו כן, חבר שחתם על טופס ההצטרפות למועדון ייחשב כמי שהסכים שכל מידע הנאסף ונצבר
בחנויות דפנה לוינסון HDL לגבי החבר בקשר עם רכישותיו בחנויות וכל נתון שיופק על סמך ניתוח
המידע יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של הנהלת המועדון אשר תשמור מידע זה בנאמנות
כמאגר מידע רשום על פי חוק. המידע ישמש את הנהלת המועדון לקידום פעולותיה אשר כוללות
שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם
שהנהלת המועדון תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר לרבות שיתופי פעולה עם גופים
אחרים וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.
.13 ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור רשאי לדרוש בכתב מהנהלת המועדון כי
שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות המועדון ו/או לא יימסר לאדם או לאנשים
מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש בכתב מהנהלת המועדון להסיר עצמו מרשימת הדיוור של
המועדון. הנהלת המועדון מתחייבת לטפל בדרישת הלקוח תוך 30 יום מיום קבלת הודעת החבר
כאמור במשרדה.
הטבות
.14 בעת ההצטרפות למועדון תוענק לחבר מתנת הצטרפות של 100 ₪ זיכוי. החבר יוכל לממש את מתנת
ההצטרפות החל מיום לאחר ההצטרפות למועדון ולמשך 60 יום מיום ההצטרפות. מימוש מתנת
ההצטרפות מותנה בהצגת : כרטיס תקף של חבר המועדון, שובר מתנת ההצטרפות ותעודה מזהה של
בעל הכרטיס. בגין מימוש חלקי של מתנת ההצטרפות לרבות בעת ביצוע קניה בסכום הנמוך מסכום
הטבת ההצטרפות ) 100 ₪ (, תישמר זכאות החבר למימוש יתרת ההטבה בהתאם לתנאים שפורטו
בסעיף זה.
.15 כל קנייה שיבצע חבר המועדון באחת מחנויות הרשת, תזכה אותו בצבירה של 10% מסכום הקנייה
למימוש בקנייה הבאה - CASHBACK )להלן:"הטבת הצבירה"(, בעבור הסכום אותו שילם החבר
באחד מאמצעי התשלום הבאים : מזומן, שיק ו/או אשראי.
15.1 מימוש הטבת הצבירה יתאפשר אך ורק לחבר מועדון, שבמועד מימושה, חברותו במועדון
הלקוחות בתוקף.
15.2 מימוש הטבת הצבירה יתאפשר אך ורק לחבר מועדון, אשר במהלך השנה שקדמה למועד
מימושה ביצע קנייה אחת לפחות אשר זיכתה אותו בהטבת הצבירה, חבר מועדון שלא ביצע
קנייה כאמור לא יהיה זכאי לממש את הטבת הצבירה ויתרת נקודותיו תימחק.
.16 הטבת יום הולדת: כל קנייה שיבצע חבר המועדון באחת מחנויות הרשת בחודש בו חל יום הולדתו,
תזכה אותו ב 50 ₪ מתנה שתינתן כהנחה מסכום הקנייה. לא יינתן עודף ו/או זיכוי בגין מימוש חלקי
של מתנת יום ההולדת לרבות בעת ביצוע קניה בסכום הנמוך מסכום הטבת יום ההולדת ) 50 .) ₪
.17 ההטבות הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה, ניתנות למימוש ע"י חבר מועדון בלבד, שחברותו
בתוקף.
.18 אמצעי התשלום המזכה בהטבות והנחות המועדון הינו מזומן, שיק או אשראי.
.19 חבר המועדון לא יוכל להמיר את הנקודות לכסף.
.20 הנהלת המועדון רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים ברשת בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.
.21 חברי המועדון יקבלו עדכונים מעת לעת על המבצעים השונים בחנויות הרשת ובמסגרת המועדון.
העדכונים יועברו לחברים באמצעות מסרונים ) SMS (, דואר אלקטרוני, הודעות קוליות מוקלטות, דואר, -
במודעות בחנויות הרשת, בעיתונות או בכל אמצעי אחר.
.22 חבר המועדון יוכל ליהנות מהטבות המועדון הניתנות ברשת "דפנה לוינסון HDL " בהתאם לרשימת
החנויות המפורטת להלן, יובהר כי לא ניתן ליהנות מהטבות המועדון השונות בחנויות העודפים
/ OUTLET של הרשת / במכירות עודפים שונות.
רשימת החנויות :
רעננה
קניון רננים
תל אביב
אלפסי 1תל אביב קניון עזריאלי
תל אביב
קניון ויצמן
איכילוב
ירושלים
הדר תלפיות
ירושלים
קניון מלחה
ראשון לציון
בן גוריון
ראשון לציון
קניון הזהב
קרית ביאליק
קריון
הרצליה
שבעת הכוכבים
רחובות
קניון רחובות
גבעתיים
קניון גבעתיים
באר שבע
ביג באר שבע
באר שבע
גרנד באר שבע
מודיעין
קניון עזריאלי
מודיעין
כפר סבא
מתחם Gפתח תקווה
קניון אבנת
נתניה
עיר ימים
אילת
קניון מול ים
קרית אונו
קניון אונו
חיפה
גרנד חיפה
אשדוד
ביג פאשן אשדוד
רמת גן
קניון איילון
* הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות המלאה להוסיף ו/או לגרוע מרשימת החנויות.
השימוש בכרטיס
.23 כרטיס המועדון הינו אישי ואינו ניתן להעברה. עובד החנות יהיה רשאי לדרוש הצגת תעודה מזהה
כתנאי לשימוש בכרטיס המועדון וקבלת הטבות המועדון.
.24 קבלת הנחה או כל הטבה אחרת במסגרת המועדון מותנית בהצגת כרטיס החבר בלבד.
.25 לא ניתן לנצל נקודות לצורך תשלום בגין חידוש המועדון.
.26 במקרה וחבר ניצל יותר נקודות מהצבור לזכותו בשל תקלה או שיבוש במחשב רשאית החברה לדרוש
את השבת ההפרש בשווי של 1 נקודה = 1 ₪ בהחזר כספי או בקיזוז נקודות עתידי הכול לפי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה.
.27 הכרטיס מקנה הטבות בחנויות רשת דפנה לוינסון HDL בלבד בהתאם לרשימת החנויות המפורטת
לעיל.
.28 למען הסר ספק, כרטיס החבר אינו משמש כרטיס חיוב כמשמעו בחוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986 ,
ולא ניתן לשלם באמצעותו.
ביטול החברות
.29 כל חבר יהיה רשאי לבטל את חברותו במועדון, בטרם נסתיימה תקופת החברות, בכפוף להודעה
בכתב. מבלי לגרוע מן האמור, השבת דמי החבר במלואם תתאפשר אם ביטול החברות במועדון
נעשה תוך 21 יום ממועד ההצטרפות ו/או החידוש, ובלבד שחבר המועדון ישיב את מתנת
ההצטרפות שקיבל במועד ההצטרפות ו/או החידוש, ולא עשה כל שימוש בכרטיס המועדון לקבלת
הטבות בתקופה זו. במידה ועשה שימוש כאמור, יקוזזו שיורי הטבות אלה מדמי החבר ששילם
ויוחזר לחבר המועדון חלקם היחסי כל עוד לא עלה שווי חלקם היחסי של ההטבות שמימש על
שווי דמי החבר ששילם.
.30 במידה וביטל החבר את חברותו לאחר 21 יום מיום ההצטרפות ו/או החידוש, לא יהיה זכאי לקבל
את דמי החבר בחזרה.
.31 הנהלת המועדון תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת
מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה ועשה חבר המועדון שימוש
שלא כדין בכרטיס החבר שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון. בוטלה חברותו של חבר
מועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס החבר להנהלת המועדון באופן מיידי.
סיום פעילות המועדון
.32 הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש
של 30 יום שתפורסם בדרך שתיקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת הנהלת המועדון תאפשר לחבר
לממש את ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה לתקופה של 90 יום מיום ההודעה.
שונות
.33 לקוח שהחזיר מוצר שנקנה תוך מימוש הטבת מועדון, יקבל בכפוף למדיניות החזרת
המוצרים של הרשת, זיכוי על הסכום בעסקה שבוצע באמצעות מימוש ההטבה כאמור.
.34 במקרה של אובדן או גניבה של כרטיס המועדון על החבר להודיע על כך להנהלת המועדון ללא דיחוי
על ידי פנייה למוקד שירות הלקוחות או לאחד מסניפי הרשת. יובהר כי הנהלת המועדון אינה
אחראית על ניצול הטבות המועדון לרבות מימוש יתרת הצבירה שלא על ידי חבר המועדון עד ל 3 ימי
עבודה מיום קבלת הודעת החבר על אובדן ו/או גניבת הכרטיס.
עם קבלת הודעת הלקוח, תנפיק הנהלת המועדון לחבר כרטיס חלופי ללא תמורה. במידה וכבר הונפק
לחבר כרטיס אחד, ישלם החבר על הנפקת הכרטיס הנוספת סכום של 20 ₪. הנהלת המועדון רשאית
לשנות את עלות הנפקת הכרטיס/ואו את תנאי הנפקתו.
.35 הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות מסוימות רק לחלק מחברי המועדון וזאת
על פי שיקול דעתה הבלעדי.
.36 ההנחות ו/או ההטבות הניתנות במסגרת מועדון הלקוחות יינתנו במקום ולא בנוסף לכל הטבה
ו/או הנחה שניתנו או יינתנו ללקוחות הרשת.
.37 הנהלת המועדון שומרת על זכותה לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון. על כל סעיפיו,
לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, זכאות להצטרף למועדון. תקופת החברות, תוקף החברות,
הטבות להן זכאי החבר במועדון, החנויות המשתתפות וכיו"ב, הכול כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול
דעתה הבלעדי.
.38 כל חבר מועדון יהיה אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכל מקרה של שינוי כתובת או עדכון
של פרטים רלוונטיים אחרים.
.39 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כשלהם
בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
.40 לרשות חברי המועדון יעמוד מוקד שירות הלקוחות בטלפון 03-5187566

 

 

הרשמה לאתרהרשמה לאתר


כניסה לאתרשכחתי סיסמא

כניסה לאתרשכחתי סיסמא

שכחתי סיסמא